Monthly Archives: March 2015

Le rondini portano nel becco grumi di fango

燕     銜     泥                yàn     xián     ní

双     燕     碌     碌     飞     入     屋                                   shuāng     yàn     lù     lù     fēi       rù     wū

屋     中     老     人     喜     燕    归                                    wū       zhōng     lăo    rén  xī      yàn   guì

皮     回     绕     我     床     头     飞                                   péi       huí     rào    wŏ  chuáng tóu   fēi

去     年     为     尔     逐     黄     雀                                   qù        nián    wéi    ĕr    zhú  huáng què

雨     多     屋     漏     泥     土     落                                   yŭ        duò      wū     lòu     ní      tŭ        luò

尔     莫     厌      老     翁     茅     屋     低                         ĕr   mó    yàn   lăo     wēng   máo   wū   dì

粱     头     作     窝     粱     下     栖                                  liàng   tóu     zuò   wŏ     liàng      xià      qí

尔     不     见     东     家     黄     鹇     鸣     啧     责        ĕr bù jiàn dōng jiā huáng kòu míng zé zé

蛇     盘     瓦     沟     鼠     穿     壁                                 shé     pán     wà     gòu     shū   chuán    bì

豪     家     大     屋     尔     莫      居                                háo     jiā        dà       wū      ĕr     mó   jū

娇      儿    少    女      菜     尔     雏                                 jiāo      ér         shào    nǚ      căi      ĕr     chú

井     旁     写     水     泥     自     足                                 jìng       páng   xiè      shuĭ    ní       zì        zù

銜       泥     上     屋     随     尔     欲                               xián      ní       sháng   wū     suí     ĕr       yù

Féng Zhù 馮 著

www.sullerivedelfiumeazzurro.com

Ansa

MILANO – E’ stato consegnato oggi a Expo il primo padiglione. E’ quello del gruppo immobiliare cinese Vanke.

Disegnato da Daniel Libeskind, è stato realizzato al 100% dalla italiana Bodino Engineering di Torino. “Ne siamo orgogliosi – ha detto il project manager, Riccardo Fossati alla cerimonia di consegna, presente il presidente di Vanke, Wang Shi -. Dal punto di vista ingegneristico era di una difficoltà unica. Libeskind lo ha concepito come una grande scultura, abbiamo dovuto produrre pezzo per pezzo”. Leggi tutto

La notizia sul sito di Vanke