Category Archives: poesia

2016年是著名文豪莎士比亚逝世400周年,为纪念这一特殊的历史时刻,上海翻译家协会遴选了一首与莎士比亚有关的未经翻译的诗歌,通过此次竞赛,在今夏点燃爱好者对诗歌翻译的热情。sh

This year marks the 400th anniversary of the death of William Shakespeare. To commemorate the English poet and playwright, the Shanghai Translators Association is holding a contest to see who can best capture a never-before-translated work about Shakespeare into Chinese. The contest is intended to kindle interest in poetry this summer.

比赛要求/Requirements

Le rondini portano nel becco grumi di fango

燕     銜     泥                yàn     xián     ní

双     燕     碌     碌     飞     入     屋                                   shuāng     yàn     lù     lù     fēi       rù     wū

屋     中     老     人     喜     燕    归                                    wū       zhōng     lăo    rén  xī      yàn   guì

皮     回     绕     我     床     头     飞                                   péi       huí     rào    wŏ  chuáng tóu   fēi

去     年     为     尔     逐     黄     雀                                   qù        nián    wéi    ĕr    zhú  huáng què

雨     多     屋     漏     泥     土     落                                   yŭ        duò      wū     lòu     ní      tŭ        luò

尔     莫     厌      老     翁     茅     屋     低                         ĕr   mó    yàn   lăo     wēng   máo   wū   dì

粱     头     作     窝     粱     下     栖                                  liàng   tóu     zuò   wŏ     liàng      xià      qí

尔     不     见     东     家     黄     鹇     鸣     啧     责        ĕr bù jiàn dōng jiā huáng kòu míng zé zé

蛇     盘     瓦     沟     鼠     穿     壁                                 shé     pán     wà     gòu     shū   chuán    bì

豪     家     大     屋     尔     莫      居                                háo     jiā        dà       wū      ĕr     mó   jū

娇      儿    少    女      菜     尔     雏                                 jiāo      ér         shào    nǚ      căi      ĕr     chú

井     旁     写     水     泥     自     足                                 jìng       páng   xiè      shuĭ    ní       zì        zù

銜       泥     上     屋     随     尔     欲                               xián      ní       sháng   wū     suí     ĕr       yù

Féng Zhù 馮 著

www.sullerivedelfiumeazzurro.com